رفتن به نوار ابزار

Bitcoin and Cryptocurrencies

Learn the fundamentals of Bitcoin and the Cryptocurrency space, including the basics of smart contracts, the Ethereum platform and how to build decentralized applications.
نویسنده · اکتبر 16, 2020


Learn the fundamentals of Bitcoin and the Cryptocurrency space, including the basics of smart contracts, the Ethereum platform and how to build decentralized applications.

محتوای دوره

باز کردن همه
Introduction: welcome to the course
محتوای درس
0% تکمیل شده 0/5 مراحل
Bitcoin Protocol & Consensus: A High Level Overview
Intro 1 موضوع
گسترش دادن
محتوای درس
0% تکمیل شده 0/1 مراحل
محتوای درس
0% تکمیل شده 0/2 مراحل
QUIZ 1 آزمون
گسترش دادن
محتوای درس
BLOCKCHAIN HISTORY: FROM THE CYPHERPUNK MOVEMENT to JPMORGAN CHASE
Intro 2 موضوع‌ها
گسترش دادن
محتوای درس
0% تکمیل شده 0/2 مراحل
محتوای درس
0% تکمیل شده 0/3 مراحل
محتوای درس
0% تکمیل شده 0/3 مراحل
BITCOIN MECHANICS AND OPTIMIZATION: technical overview
Intro 2 موضوع‌ها
گسترش دادن
محتوای درس
0% تکمیل شده 0/2 مراحل
1 از 3

درباره مربی

+26 ثبت نام شده
باز کردن ثبت نام

دوره شامل

  • 48 درس‌ها
  • 96 موضوع‌ها
  • 1 آزمون